QUY ĐỊNH
Về nội dung xét tuyển viên chức

     Căn cứ Quyết định 3809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải;
     Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;
     Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/CĐGTVTTWIII, ngày 14/02/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2018;
     Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III ngày 22/3/2019;
     Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường thống nhất quy định về nội dung xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:
I. Nội dung xét tuyển viên chức.
1. Đối với vị trí việc làm ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004).
1.1. Xét kết quả học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
Nếu người dự tuyển có trình độ cao hơn trung cấp thì cho phép lấy kết quả học tập và tốt nghiệp cao hơn của trung cấp và văn bằng có trình độ cao hơn (với điều kiện văn bằng cao hơn phải đúng chuyên ngành với vị trí dự tuyển).
1.2. Sát hạch người dự tuyển thông qua phỏng vấn.
– Hiểu biết về Luật Viên chức, Luật Giáo dục nghề nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan tới vị trí việc làm.
– Về công tác y tế cơ quan, y tế học đường đối với người dự thi vào vị trí y tế cơ quan.
– Về công tác thư viện đối với người dự thi vào vị trí thư viện.
– Soạn thảo đề cương công văn gửi các đơn vị.
2. Đối với vị trí việc làm ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003).
2.1. Xét kết quả học tập và điểm tốt nghiệp như đối với vị trí vị trí việc làm ngạch Cán sự.
2.2. Sát hạch người dự tuyển thông qua phỏng vấn.
– Hiểu biết về Luật Viên chức, Luật Giáo dục nghề nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan tới vị trí việc làm.
– Về công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người dự thi vào vị trí tổ chức nhân sự.
– Về công tác văn thư lưu trữ đối với người dự thi vào vị trí văn thư lưu trữ.
– Về công tác kiểm định-quản lý chất lượng đối với người dự thi vào vị trí kiểm định-quản lý chất lượng.
– Về công tác kỹ thuật, đăng kiểm xe cơ giới đối với người dự thi vào vị trí kỹ thuật (đăng kiểm viên bậc cao).
– Soạn thảo đề cương công văn gửi các đơn vị
3. Đối với vị trí việc làm ngạch Giáo viên trung học (mã ngạch 15.113) chỉ xét tuyển những hồ sơ đủ điều kiện như thông báo tuyển dụng, gồm:
3.1. Xét kết quả học tập và điểm tốt nghiệp như đối với vị trí vị trí việc làm ngạch Cán sự.
3.2. Sát hạch người dự tuyển thông qua giờ dạy:
– Người dự tuyển dạy 01 giờ lý thuyết đối với các nghề: Giáo dục chính trị, Giáo dục pháp luật, Anh văn.
– Người dự tuyển dạy 01 giờ dạy tích hợp hoặc thực hành đối với các nghề: Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Tin học, Xây dựng công trình giao thông, Giáo dục thể chất, Kế toán.
4. Cách tính điểm.
4.1. Điểm học tập bằng trung bình cộng kết quả các môn trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn theo yêu cầu vị trí dự tuyển và quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;
4.2. Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;
4.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;
4.4. Điểm sát hạch (Điểm phỏng vấn đối với người dự tuyển ngạch Cán sự, ngạch Chuyên viên và điểm giảng dạy đối với ngạch Giáo viên trung học 01 giờ lý thuyết hoặc 01 giờ dạy tích hợp) tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải đủ điều kiện sau đây:
a. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc điểm giảng dạy mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
5.2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm giảng dạy cao hơn là người trúng tuyển.
5.3. Nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm giảng dạy bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 điều 10 nghị định 29/NĐ-CP.
5.4. Trường hợp không xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tại khoản 2 điều 10 thì người đứng đầu quy định người trúng tuyển.
6. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo với Hiệu trưởng phê duyệt kết quả tuyển dụng và thông báo kết quả trúng tuyển cho người dự tuyển đến ký hợp đồng làm việc.
– Trường báo cáo kết quả tuyển dụng gửi Bộ Giao thông vận tải.
II. Tổ chức thực hiện.
1. Các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng, người tham gia tuyển dụng có trách nhiệm thực hiện Quy định này.
2. Căn cứ quy định của pháp luật và Quy định này để tổ chức triển khai cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị hiệu quả nhất.
3. Phản ánh về Lãnh đạo Trường những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
4. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy định để tham mưu Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

HIỆU TRƯỞNG
( đã ký )

Vũ Đức Thiệu