QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng học sinh-sinh viên

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

          Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội ngày 12/01/2007 về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
          Căn cứ vào Quyết định số 654/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 23/03/2007 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
          Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;
         Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ngày15/08/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên ở cơ sở giáo dục đào tạo và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy công lập;
          Căn cứ Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội ngày 30/12/2008 về học bổng khuyến khích học nghề;
          Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường ngày 09/10/2019
          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng cho 93 học sinh – sinh viên đạt thành tích học tập khá, giỏi trong học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh, sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Danh sách cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2018 -2019

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one