THÔNG BÁO
V/v Tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu năm 2018

     Căn cứ Quyết định 60/2015QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011 QĐ-TTg ngày 20/01/2011 và Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16/08/2013 về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam;C
     ăn cứ Thông tư liên tịch số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16/08/2017 của Sở giáo dục và Đào tạo với Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2017-2018;
     Căn cứ kế hoạch số 72 /KH-CTHSSV ngày 14 tháng 05 năm 2018 về việc tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu cho HSSV.
     Nhà trường thông báo cho Học sinh, sinh viên những nội dung sau:
1. Đối tượng tham gia:
– Lớp trưởng (39 lớp )
– Mỗi khoa cử 01 người ( Khoa CKCT, Khoa ĐCN, Khoa CKĐL, Khoa kinh tế )
– Ban quản lý ký túc xá cử 03 người
– Đoàn thanh niên cử 04 người
2. Thời gian & địa điểm:
 – Sáng từ 7h30 đến 11h30 – chiều từ 14h đến 16h30 ( ngày 16/06/2018 & 17/06/2018)
– Địa điểm hội trường khu giảng đường A khu 7 tầng
– HSSV và cán bộ tham gia tập huấn nộp 02 tấm hình 3×4 và 01 bản cmnd photo ( Cấp chứng chỉ )
Thông tin chi tiết liên hệ:đ/c Hoàng Anh Dũng – Nhân viên y tế,ĐT:0908.923.056.
     Để đảm bảo thời gian và quyền lợi của HSSV; yêu cầu các Khoa và GVCN phối hợp với Phòng Công tác HS-SV đôn đốc HS-SV các lớp khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau Nhà trường không giải quyết.
     Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./.

BAN GIÁM HIỆU
P.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Mạnh Hùng

Có thể bạn quan tâm

All in one