BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW III

Số: 06 /TB-CĐGTVT TW III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

     THÔNG BÁO
Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và
đảm bảo an toàn chuẩn bị cho học sinh sinh viên đi học trở lại

     Căn cứ công văn số 5686/SLDTBXH-GDNN ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở lao động thương binh xã hội – Giáo dục nghề nghiệp về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021;

     Căn cứ kế hoạch số 05 ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Trường Cao đẳng GTVT TW III Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và
đảm bảo an toàn chuẩn bị cho học sinh sinh viên đi học trở lại;

      Để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, Trường Cao đẳng Giao Thông Vận tải Trung ương III thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại như sau:

 1. Trước khi Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên đến trường
  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

  – Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường.
 1. Khi Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên đến trường
  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách khi đến trường phải được đo thân nhiệt trước cổng trường và được hướng dẫn lên lớp, không tập trung đông người.

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách phải thực hiện khai báo Y tế theo đường links: https://bitly.com.vn/xgorg9
  – Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

  – Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo Y tế trong khuôn viên nhà trường.
  – Nhân viên y tế, tổ giám thị, bảo vệ và đoàn thanh niên thực hiện việc đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách trước khi vào trường, vào lớp học.
  – Theo dõi và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; nhân viên y tế kịp thời báo cáo Ban giám hiệu nhà trường nếu phát hiện có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.
  – Giờ giải lao, giờ tan học phải đảm bảo giãn cách 02 mét và giám sát, nhắc nhở học sinh sinh viên không tụ tập trong giờ ra chơi.
  – Tổ chức khử khuẩn và vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang theo quy định.
  – Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách.
  – Kết thúc mỗi buổi học: Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.
  – Để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên đi học trở lại tại trường Cao đẳng Giao Thông Vận tải Trung ương III. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và khách thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);   

– Các Phòng, Khoa, Trung tâm, các lớp ;
– Tổ quản trị mạng;    
– Lưu: VT.
   KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký) 

ThS. Hoàng Văn Tân