THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tập huấn  Kỹ năng lái xe mô tô an toàn Đợt 3 năm 2019

      Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 của Trường Cao đẳng GTVT TW III. Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
        Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung:
– Phổ biến, thi luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn bằng mô hình trên máy.
– Thi thực hành kỹ năng lái xe an toàn và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông.
– Thay nhớt xe Honda miễn phí.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: Từ: 07h30’ đến 11h30’ ngày 20 tháng 07 năm 2019 (Thứ 7).
+/ Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường mới và sân tập lái xe trước Khu giảng đường.
+/ Đối tượng: Học sinh-sinh viên Khóa 12 hệ Cao đẳng và Trung cấp trong toàn Trường. (Trừ những lớp đang đi thực tập tại doanh nghiệp và những lớp có lịch học theo Thời khóa biểu).
Lưu ý: Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng CT.HS-SV tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2019.
        Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Mạnh Hùng

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one