THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT và sử dụng mạng xã hội văn minh,
đúng pháp luật  – Đợt 1 năm 2020

     Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 của Trường Cao đẳng GTVT TW III.
     Căn cứ kế hoạch số 827/KH-PTP, ngày 23/6/2020 của Phòng tư pháp quận Tân Phú về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT và sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật.
     Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
     Nhằm phổ biến, giáo dục kịp thời các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông và một số nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung:
– Phổ biến  và thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
– Phổ biến Luật An ninh mạng và Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
– Hướng dẫn và thi kỹ năng lái xe mô tô an toàn.
– Thay nhớt xe Honda miễn phí.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: Từ 07h30’ đến 11h30’ ngày 05 tháng 07 năm 2020 (Chủ nhật).
+/ Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường mới và sân tập lái xe trước Khu giảng đường.
+/ Đối tượng: Học sinh-sinh viên Khóa 13 hệ Cao đẳng và Trung cấp trong toàn Trường. (Trừ những lớp đang đi thực tập tại doanh nghiệp).
     Lưu ý: Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng CT.HS-SV tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2020.
     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

KT.HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng
(đã ký)

Vũ Mạnh Hùng

 

 

Có thể bạn quan tâm

All in one