THÔNG BÁO
Về việc triển khai dự án hợp tác với Hội đồng Anh

     Căn cứ vào kế hoạch triển khai Dự án hợp tác với Hội đồng Anh về “Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III,

     Nhà trường thông báo đến các đơn vị một số hoạt động để triển khai dự án như sau:

I. Lấy ý kiến đóng góp cho các mẫu phiếu khảo sát, mẫu phiếu đối chuẩn:

   – Đề nghị Phòng Đào tạo, phòng CTHSSV và các khoa thực hiện góp ý các mẫu phiếu khảo sát đính kèm và gửi ý kiến đóng góp về phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề.
   – Thời gian: từ ngày 21/2/2017 – 24/2/2017

II. Thực hiện khảo sát lấy ý kiến đối với học sinh -sinh viên mới :

1. Địa điểm: tại các lớp.

2. Thời gian: giờ sinh hoạt lớp thứ sáu ngày 03/3/2017.

3. Đối tượng thực hiện phiếu khảo sát: tất cả học sinh- sinh viên hệ CĐN và TCN khóa 10.

Ghi chú: Đề nghị GVCN các lớp trước giờ sinh hoạt chủ nhiệm lên phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề nhận phiếu khảo sát của lớp mình .

     Yêu cầu các Phòng, Khoa và HSSV các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Vũ Đức Thiệu

Mẫu phiếu khảo sát đối với HSSV mới
Mẫu phiếu khảo sát CBQL
Mẫu phiếu khảo sát đối với GV
Mẫu phiếu khảo sát đối với HSSV
Phiếu khảo sát môn học – Modul
Phiếu khảo sát trải nghiệm học tập HSSV năm 1
Phiếu khảo sát trải nghiệm học tập HSSV năm 2&3

Có thể bạn quan tâm

All in one