Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 04/12/2019 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải; Kế hoạch số 133/KH-CĐGTVTTWIII ngày 13/11/2020 của Trường tổ chức Hội nghị viên chức năm 2021;
Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tiến hành Hội nghị Viên chức năm 2021 vào ngày 09/1/2021;
Hội nghị thông qua phương hướng hoạt động năm 2021 và thảo luận theo đơn vị, tập thể Hội nghị về công tác nhân sự, công tác đào tạo, công tác quản trị – hành chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động tài chính, công tác nâng cao đời sống người lao động…
Một số hình ảnh tại Hội nghị: