VietnameseEnglish

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỢP TÁC QUỐC TẾ
Email: [email protected]
Điện thoại: (08). 62673092 –  Fax: (08). 62673092

I. Chức Năng
      Phòng  Quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực:
–  Tham mưu, đề xuất với hiệu trưởng về việc thiết lập quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, thực tập, nghiên cứu khoa học, giới thiệu việc làm, công tác tuyển sinh, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo.
–   Xây dựng kế hoạch và tổ chức, phối hợp thực hiện với các đơn vị thuộc trường trong công tác quan hệ với doanh nghiệp và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo.
II. Nhiệm Vụ
A. Hoạt động quan hệ đối ngoại:
1. Xây dựng kế hoạch hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, quảng bá hình ảnh nhà trường theo định hướng chiến lược được duyệt;
2. Chủ động tìm kiếm mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước; tìm kiếm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo có thiện chí hợp tác với Trường để đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác;
3. Phối hợp với các khoa phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp cũ và  xây dựng các mối quan hệ mới với doanh nghiệp để đưa sinh viên – học sinh đi thực tập sản xuất và tìm kiếm việc làm sau khi ra trường
4. Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu với BGH về cải tiến phương pháp, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và các hoạt động của doanh nghiệp và xã hội (thông qua các hội thảo, điều tra, khảo sát và những buổi tiếp xúc với doanh nghiệp do phòng tổ chức)
5. Tham mưu và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giao lưu giữa các khoa,  sinh viên với doanh nghiệp về hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu thực tập và tuyển dụng sinh viên chuẩn bị ra trường….
6. Hỗ trợ các đơn vị trong trường gửi và nhận các văn bản khảo sát liên quan đến công tác đào tạo tới các doanh nghiệp trường đang hợp tác, và chuyển các phản hồi khảo sát đó đến các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp kết quả.
7. Phối hợp với các khoa đào tạo nâng bậc, đào tạo lại nguồn nhân lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
8. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
B. Hoạt động nghiên cứu khoa học 
1. Xây dựng và ban hành quy chế, quy định, biểu mẫu về nghiên cứu khoa học.
2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong nhà trường hàng năm.
3. Dự trù và phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm cho các đơn vị.
4. Tổ chức quản lý, kiểm soát toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường.
5. Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hàng năm, đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong các đơn vị và sinh viên, học sinh.
6. Tổ chức cung cấp thông tin về công nghệ mới, các đề tài khoa học công nghệ trong và ngoài nước có liên quan đến đào tạo của trường.
III. Cơ Cấu Tổ Chức
1. Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế được sử dụng con dấu của Nhà trường khi  ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
2. Biên chế: 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các nhân viên.
3. Trưởng phòng, phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định cuả pháp luật.
 IV. Nguyên Tắc Hoạt Động
    Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ chuyên viên, trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc được phân công và các tiêu cực nếu xảy ra ở Phòng mình.
     Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về  những  việc đó.
VietnameseEnglish