PHÒNG CUNG ỨNG VẬT TƯ

I. Chức Năng

     Phòng Cung ứng vật tư là đơn vị phục vụ giúp Hiệu trưởng tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho đào tạo theo qui định của Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

II. Nhiệm Vụ

1.
 
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Nhà trường và nguồn kinh phí cấp của Nhà nước, thực hiện việc cung ứng vật tư thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ đào tạo theo qui định của Nhà nước.
2. Tham gia xây dựng các định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu phục vụ hoạt động của Nhà trường.
3. Là uỷ viên các tổ tư vấn đấu thầu mua sắm của Nhà trường.
4. Chịu trách nhiệm đề xuất về giá cả và đơn vị cung ứng vật tư thiết bị.
5.
 
Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng máy móc, thiết bị tại các đơn vị trong Trường. Tham mưu đề xuất sửa chữa hoặc thanh lý máy móc, thiết bị để báo cáo Hiệu trưởng xét duyệt ra quyết định tổ chức thực hiện.
6.
 
Theo dõi, giám sát  quá trình sử dụng công cụ, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu học tập của Học sinh – Sinh viên.
7. Hoàn chỉnh các yêu cầu về kỷ thuật của hồ sơ cải tạo, tu sửa, nâng cấp các công trình để báo cáo Hiệu trưởng xét duyệt ra quyết định để tổ chức thực hiện.
8. Quản lý cán bộ, công nhân viên của Phòng theo qui định pháp luật.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

 III. Cơ Cấu Tổ Chức

1. Trưởng phòng Cung ứng vật tư được sử dụng con dấu của Nhà trường khi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
2. Biên chế: 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các nhân viên.
3.
 
Trưởng phòng, phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định của pháp luật.

 IV. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.
2.
 
Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ chuyên viên, trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc được phân công và các tiêu cực nếu xảy ra ở Phòng mình.
3.
 
 Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về  những  việc đó.
All in one