CHUẨN ĐẦU RA
NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
1. Giới thiệu nghề đào tạo:
   1.1. Tên nghề: Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ.
   1.2. Mã nghề: 50340103
   1.3. Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.
   1.6. Bằng cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp.
– Sau khi tốt nghiệp, người học làm được ở những vị trí: Giám đốc hay chủ nhiệm một doanh nghiệp, hay một HTX vận tải đường bộ. Trưởng phòng, trưởng chi nhánh của một công ty vận tải đường bộ. Trưởng điều hành bến xe khách.
3. Chuẩn đầu ra của nghề Quản trị kinh doanh nghiệp vận tải đường bộ.
   3.1. Chuẩn kiến thức:
   – Hiểu và giải thích được những văn bản quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải của Chính phủ.
   – Đủ kiến thức để xây dựng phương án thành lập, kế hoạch phát triển cho một doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải bằng xe ô tô
   – Có đủ kiến thức để điều hành một doanh nghiệp hay một hợp tác xã kinh doanh vận tải đường bộ
   3.2. Chuẩn kỹ năng:
   – Quản lý được một doanh nghiệp vận tải có 50 đầu xe.
   – Xây dựng được phương án thành lập hoặc xây dựng kế hoạch phát triển cho một doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải bằng đường bộ.
   – Làm được công việc điều hành cho một doanh nghiệp vận tải lớn.
   3.3. Chuẩn thái độ:
   – Bước đầu tiếp cận với tác phong làm việc công nghiệp,phát huy sáng kiến trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh.
4. Các kỹ năng khác
– Học sinh, sinh viên sẽ có được một số kỹ năng mềm để có thể phục vụ cho việc tham gia lao động tại doanh nghiệp, như: Kỹ năng nhận diện bản thân; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tham gia phỏng vấn xin việc làm, vv…
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
– Học xong khóa học này sinh viên có thể tham gia học các khóa học cao hơn như: Cử nhân quản trị doanh nghiệp vận tải , quản trị nguồn nhân lực, lớp đào tạo chủ nhiệm hợp tác xã, giám đốc.v.v.v