CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
 

Tên nghề:                       Xây dựng Cầu Đường bộ

Mã nghề:                        50580303
Trình độ đào tạo:           Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
Chương trình chi tiết

Mã MĐ, MH Tên mô đun,môn học Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 450 220 200 30
MH 01 Chính trị 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng 75 58 13 4
MH 05 Tin học 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ 120 60 50 10
II Các mô đun, môn học đào tạo nghề 3335 907 2201 227
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 600 315 243 42
MH 07 Vẽ kỹ thuật công trình 60 24 30 6
MH 08 Cơ lý thuyết 45 27 15 3
MH 09 Sức bền vật liệu 45 27 15 3
MH 10 An toàn lao động 30 25 3 2
MH 11 Vật liệu xây dựng 60 26 30 4
MH 12 Cơ kết cấu 45 27 15 3
MH 13 Kết cấu công trình 60 26 30 4
MH 14 Địa chất – Cơ học đất 45 27 15 3
MH 15 Nền và Móng 45 27 15 3
MH 16 Thủy lực – Thủy văn 45 27 15 3
MH 17 Bảo vệ môi trường 30 28 0 2
MĐ 18 Máy xây dựng 90 24 60 6
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 2735 592 1958 185
MH 19 Tổng quan Cầu – Đường bộ 45 28 15 2
MĐ 20 Trắc địa 185 45 128 12
MH 21 Thiết kế cầu 90 38 45 7
MH 22 Thiết kế đường 90 39 45 6
MH 23 Thiết kế hệ thống thoát nước nhỏ 30 24 4 2
MĐ 24 Thi công nền đường 150 30 112 8
MĐ 25 Thi công mặt đường 150 30 114 6
MĐ 26 Thi công mặt đường Bê tông xi măng 100 20 75 5
MĐ 27 Thi công hệ thống thoát nước 110 30 76 4
MĐ 28 Thi công móng, mố, trụ cầu 140 30 100 10
MĐ 29 Thi công cầu kết cấu nhịp giản đơn 150 30 107 13
MĐ 30 Thi công cầu kết cấu nhịp lớn 110 30 77 3