KẾ HOẠCH
Về việc thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 13

          Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;
          Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-ĐT ngày 07/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT TW III về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế;
          Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng GTVT TW III xây dựng Kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 13 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
– Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp theo đúng Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế đào tạo, Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo của Trường; Hoàn thành khóa học đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo quy định.
– Kỳ thi tốt nghiệp phải đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn, đúng Quy chế đào tạo.
2. Đối tượng dự thi:
– Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 13 và sinh viên vắng rớt các khóa trước;
– Học sinh các lớp trung cấp vắng, rớt các khóa trước.
3. Kế hoạch:

Thời gian Nội dung Ghi chú
15/4/2022 – Khoa đề xuất danh sách tiểu ban ra đề thi, chấm thi, thời gian thi, hình thức thi (vấn đáp, tự luận…) nộp về phòng Đào tạo.

– Khoa đề xuất danh sách tiểu ban coi thi nộp về phòng Đảm bảo CL và Quan hệ DN.

Các khoa xây dựng đề thi, đáp án, thang điểm theo quy định.
04/5/2022 – Khoa nộp danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp về phòng Đào tạo.

– HSSV vắng, rớt các khóa trước lập danh sách riêng (kèm đơn xin dự thi tốt nghiệp đã được Ban giám hiệu ký).

05/5/2022 – Dự kiến: Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét điều kiện HSSV dự thi.

– Công bố danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi.

– Khoa nộp đề thi, đáp án, thang điểm về phòng Đảm bảo CL và Quan hệ DN.

4. Lịch thi tốt nghiệp:

Ngày thi Môn thi Buổi thi
16/5/2022 Chính trị Sáng
17/5/2022 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Sáng
18/5/2022 đến

24/5/2022

Thực hành nghề nghiệp Cả ngày

5. Thời gian:    – Buổi sáng: bắt đầu 7h30’
                        – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’
* Ghi chú: Các Khoa chủ động triển khai tổ chức thi lại (nếu có), ôn tập thi tốt nghiệp cho HSSV theo kế hoạch của Khoa đã được Ban Giám hiệu duyệt.
          Trên đây là Kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa 13. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 4  năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Văn Tân

Có thể bạn quan tâm