KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 13, NIÊN KHÓA 2019-2022

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng khóa 13, niên khóa 2019-2022 với những nội dung cụ thể như sau:

      I. MỤC ĐÍCH
         + Tổng kết, đánh giá hoạt động đào tạo năm học 2021 – 2022;
         + Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa 13;
         + Động viên, tuyên dương các học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp; khen thưởng các học sinh sinh viên có thành tích cao trong học tập;
         + Tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường – doanh nghiệp và học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phát huy vai trò của học sinh sinh viên trong việc truyền thông, tuyên truyền hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường.

      II. NỘI DUNG
         1. Thời gian:
             Bắt đầu lúc 8h00 ngày 01/7/2022 (thứ Sáu).

         2. Địa điểm:
             Hội trường lớn khu Giảng đường A – Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III
(Số 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).

         3. Thành phần tham dự:
             + Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
             + Trưởng, phó các phòng chức năng;
             + Trưởng, phó khoa và giáo viên chủ nhiệm các lớp có sinh viên tốt nghiệp;
             + Tất cả các sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng năm 2022.
             + Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, học sinh, sinh viên tiêu biểu các lớp đang học khóa 14, 15 được GVCN cử tham dự (mỗi lớp cử 04 học sinh, sinh viên tham dự);
             + Đại diện một số Doanh nghiệp uy tín có liên kết đào tạo với nhà trường.
             + Đại diện Trường Đại học GTVT TP. HCM liên kết với nhà trường trong công tác đào tạo liên thông từ Trung cấp/Cao đẳng lên Đại học.
             + Đại diện một số đơn vị có liên kết với nhà trường trong công tác hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động có tay nghề cao.

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Phòng Đào tạo:
             + Chuẩn bị các quyết định tốt nghiệp, bảng điểm, bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, giấy khen;
             + Phụ trách chụp ảnh lưu niệm, viết bài đăng Website Trường.

         2. Các khoa chuyên môn:
             + Tích cực, chủ động tuyên truyền, động viên sinh viên tốt nghiệp đăng ký và tham dự Lễ. Lập danh sách học sinh, sinh viên đăng ký tham dự nộp về phòng Công tác HSSV, hạn cuối ngày 17/6/2022;
             + Thông báo các giáo viên chủ nhiệm lớp tốt nghiệp tham dự Lễ;
             + Cử 04 học sinh, sinh viên mỗi lớp đang học khóa 14, 15 tham dự buổi Lễ; gửi danh sách HSSV về phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 17/6/2022;
             + Nhắc nhở sinh viên tốt nghiệp mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc thẻ học sinh, sinh viên, mặc trang phục lịch sự khi tham dự Lễ và ký nhận bằng tốt nghiệp.

         3. Phòng Công tác HSSV- Đoàn thanh niên:
             + Bố trí người dẫn chương trình (MC);
             + Chuẩn bị lễ phục, ổn định trật tự, điểm danh, hướng dẫn HSSV các lớp tham dự Lễ và sắp xếp trình tự các lớp lên nhận bằng Tốt nghiệp.
             + Phụ trách trang trí, khánh tiết. Công tác văn nghệ chào mừng buổi Lễ.
             + Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

         4. Phòng Quản trị Hành chính:
             + Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống.
             + Công tác An ninh, an toàn và trật tự trong nhà trường.

         5. Phòng Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp:
             + Lên danh sách khách mời và phát hành thư mời tham dự buổi lễ.
             + Chuẩn bị kế hoạch chi tiết/chương trình ký kết hợp tác với các doanh nghiệp (nếu có).

         6. Phòng Tài chính – Kế toán:
             Chuẩn bị kinh phí do các đơn vị có liên quan lập dự toán thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên. Yêu cầu các phòng, khoa phối hợp, triển khai thực hiện./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận:
    – Ban Giám hiệu (để b/c);
    – Các phòng, khoa;
    – Lưu ĐT.      
Q. HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Văn Tân

 

Có thể bạn quan tâm

All in one