BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT
TRUNG ƯƠNG III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      09/KH-ĐTN-CTHS

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

 KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm học 2021-2022

     Thực hiện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vân tải Trung ương III phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật quận Tân Phú tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên của Trường. 

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     – Nhằm phổ biến kịp thời các quy định pháp luật về an ninh, trật tự xã hội và một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng, hình thức xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến học sinh, sinh viên nhà trường.
     – Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cũng như phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật để học sinh, sinh viên nắm vững, thực hiện, chấp hành tốt quy định pháp luật. Từ đó tạo thói quen tự học tập, tự tìm hiểu kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
     – Đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật có nội dung gần gũi, thiết thực để học sinh, sinh viên dễ nắm bắt và thực hiện.

     II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
        1. Chủ đề và khẩu hiệu

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN PHÚ
– TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III
–«—

HỘI NGHỊ

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN NINH, TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ AN NINH MẠNG

Tân Phú, ngày 12 tháng 6 năm 2022

         2. Hình thức tổ chức
            Nhà trường phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật quận Tân Phú tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức hội nghị tập trung.

        3. Thành phần tham dự
            Học sinh, sinh viên Khóa 15 hệ Cao đẳng và Trung cấp của nhà trường (Trừ các lớp đang tham gia học tập tại doanh nghiệp).

        4. Nội dung tuyên truyền
          – Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và an ninh, trật tự xã hội.
          – Bộ luật tố tụng hình sự.
          – Luật Thi hành án hình sự.
          – Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
          – Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

        5. Báo cáo viên pháp luật
         – Ông Lê Thiết Cẩu – Đội phó, Đội CS ĐTTP về TTXH – Công an quận, Báo cáo viên pháp luật quận Tân Phú, báo cáo chuyên đề pháp luật về an ninh, trật tự xã hội.
         – Ông Hà Tấn Đạt – Chuyên viên Ban Tổ chức quận ủy, Báo cáo viên pháp luật quận Tân Phú báo cáo chuyên đề pháp luật về an ninh mạng.

     III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
          – Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (Chủ nhật).
          – Địa điểm tổ chức: Hội trường A – Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III (số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

     IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
         1. Phân công Đoàn TN và phòng CT.HSSV phối hợp thực hiện với những nội dung sau:
             – Đoàn TN phối hợp Phòng CT.HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức.
             – Điểm danh và tổng hợp số lượng tham dự của HSSV làm căn cứ xét rèn luyện của HSSV và thi đua của GVCN các lớp trong năm học 2021-2022.
             – Dự trù kinh phí tổ chức thực hiện.
             – Phát hành giấy mời mời báo cáo viên pháp luật quận.
             – Phối hợp Phòng Tư pháp quận chuẩn bị khẩu hiệu, địa điểm, âm thanh, ánh sáng tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
             – Chuẩn bị kịch bản, dẫn chương trình và giới thiệu đại biểu tham dự.

          2. Đối với các Khoa chuyên môn:
Thông tin đến giáo viên Chủ nhiệm để nhắc nhở, đôn đốc HSSV tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện để đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy – BGH (để báo cáo);
– Phòng Tư pháp Quận Tân Phú (để phối hợp);
– Các Phòng, Khoa;
– Các Lớp HSSV;
– Lưu VPĐTN.

   Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Hoàng Văn Tân