THÔNG BÁO
Triệu tập họp Ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2020

     Căn cứ Thông báo số 13-TB/CĐGTVTTWIII, ngày 14/02/2020 về việc Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2020,
     Căn cứ kết quả xét tuyển Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm,
     Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo triệu tập họp Ứng viên dự xét tuyển viên chức của Trường năm 2020, cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thông báo trình tự, thời gian, quy trình thực hiện xét tuyển Vòng 2.
2. Thành phần tham dự: Ứng viên tham dự xét tuyển viên chức năm 2020 ở vị trí Cán sự và Chuyên viên đã qua xét tuyển tại Vòng 1 (có danh sách kèm theo).
3. Thời gian: 16 giờ 30 ngày 30 tháng 7 năm 2020.
4. Địa điểm: Phòng Hội thảo khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; số 73 đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các Ứng viên có tên trong danh sách triệu tập sắp xếp thời gian có mặt đầy đủ, đúng giờ./.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Hùng

Danh sách ứng viên họp ngày 30 tháng 7 năm 2020