THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2021

     Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
     Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
     Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
     Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;
     Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Năm 2021 Trường tuyển dụng 50 chỉ tiêu, trong đó gồm:
– 01 viên chức ngạch Nhân viên (mã ngạch 01.005), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm Nhân viên: Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Thủ quỹ cơ quan đơn vị 01

– 08 viên chức ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm Cán sự: Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Thư viện 01
2 Giáo vụ 04
3 Quản lý ký túc xá 02
4 Văn thư lưu trữ 01

– 15 viên chức ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm Chuyên viên: Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Công tác học sinh-sinh viên 01
2 Tuyển sinh 02
3 Đảm bảo chất lượng 02
4 Hành chính 01
5 Kỹ thuật (đăng kiểm viên bậc cao) 02
6 Kế hoạch 07

– 01 viên chức ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm Kế toán viên: Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Kế toán viên 01

– 25 viên chức ngạch Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (mã ngạch V.09.02.03), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm
giảng viên giáo dục nghề nghiệp:
Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Công nghệ ô tô 11
2 Cắt gọt kim loại 06
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 04
4 Kế toán 02
5 Kỹ năng mềm 01
6 Giáo dục pháp luật 01

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Điều kiện chung:
     Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; không phân biệt dân tộc; nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau:
a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b, Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c, Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020), trong đó nêu rõ vị trí dự tuyển.
d, Có lý lịch rõ ràng;
đ, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
e, Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
f, Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (Cam kết công tác tại vị trí việc làm khi được tuyển dụng từ đủ 05 năm trở lên);
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với từng vị trí:
a, Đối với ngạch Nhân viên:
     Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
b, Đối với ngạch Cán sự:
– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
c, Đối với ngạch Chuyên viên:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
d, Đối với ngạch Kế toán viên:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo: kế toán, tài chính – ngân hàng.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương.
e, Đối với ngạch Giảng viên giáo dục nghề nghiệp:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
– Sử dụng thành thạo máy vi tính và các thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác giảng dạy.
– Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.
– Không có dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.
III. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng:
     Căn cứ Điều 1 Quyết định số 861/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải, phương thức tuyển dụng viên chức là thi tuyển.
1. Hình thức, nội dung thi
     Căn cứ Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
a, Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
– Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;
+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;
+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. (Không đạt từ 50% số câu hỏi trở lên của phần thi bất kỳ, người dự thi không được thi phần tiếp theo).
b, Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thực hành.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian làm bài thi:
+ Đối với các vị trí việc làm thuộc ngạch Giảng viên giáo dục nghề nghiệp: người dự thi thực hiện một bài giảng trước lớp trong 60 phút đối với bài thi thực hành hoặc tích hợp, 45 phút đối với bài thi lý thuyết.
+ Đối với vị trí việc làm thuộc ngạch Kế toán viên: người dự thi thực hiện một bài thi thực hành kế toán máy trong 120 phút.
+ Đối với các vị trí việc làm thuộc các ngạch còn lại: thực hiện soạn thảo một (01) văn bản thường sử dụng trong Trường (biên bản, thông báo, công văn, tờ trình, quyết định…) trong 45 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
2. Thời gian, địa điểm thi
a, Thời gian (dự kiến):
– Vòng 1: từ 15-19/11/2021.
– Vòng 2: từ 22-30/11/2021.
b, Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.
IV. Thời hạn, địa điểm và địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Thời hạn: Bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2021.
2. Địa điểm và địa chỉ tiếp nhận: Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ hoặc qua đường bưu chính, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.
– Địa chỉ: số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Thời gian nhận (trực tiếp): từ 14h-16h30 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.
– Điện thoại liên hệ: 02.38.648244./.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Văn Tân

Phiếu đăng ký dự tuyển