BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:  104 /TB-CĐGTVTTWIII Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2022

 THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp học văn hóa trung học phổ thông

     Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022;
Để đáp ứng nhu cầu học liên thông lên các trình độ cao hơn của học sinh hệ trung cấp, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo tuyển sinh lớp học văn hóa trung học phổ thông như sau:

 1. Đối tượng: Học sinh hệ Trung cấp khóa 13 và các khóa trước nếu có nhu cầu.
  Học sinh nộp đơn đăng ký học văn hóa có xác nhận của phụ huynh (theo mẫu đơn quy định đính kèm) về phòng Đào tạo của Trường trước ngày 18/8/2022.
 1. Thời gian đào tạo: 01 năm (10 tháng)
  Thời gian khai giảng: bắt đầu từ ngày 22/8/2022 (Lớp học buổi sáng, thời khóa biểu lớp học sẽ thông báo sau).
 1. Chương trình học: Thực hiện theo thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình khung đào tạo Trung cấp gồm các môn Toán, Ngữ Văn, Lý, Hóa. Tổng số 1.020 giờ.
 2. Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
  Số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
 1. Học phí:
  + Học phí 400.000đ/tháng/học sinh, một năm thu 10 tháng (2 học kỳ, đóng một năm 2 lần theo học kỳ, 2.000.000đ/kỳ).
  + Thời gian nộp học phí: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 18/8/2022.
  + Hình thức nộp:
  + Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán của Trường.
  + Hoặc chuyển khoản qua tài khoản như sau:
  – Số tài khoản: 0877 0407 000 1188
  – Tại ngân hàng: HDBank – PGD Lê Trọng Tấn
  – Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III
  – Địa chỉ: Số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
  Học sinh chuyển khoản ghi nội dung như sau:
  Họ và tên-Mã số học sinh-Học phí văn hóa HKI
       Ví dụ: Le Minh Anh-19TC3-083-Hoc phi van hoa HKI
 1. Quyền lợi khi học sinh hoàn thành lớp học:
  + Được nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa THPT và bảng điểm kèm theo.
  + Được học liên thông lên trình độ Cao đẳng.

Yêu cầu Trưởng Phòng, Khoa có liên quan phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này./.

Nơi nhận:

 • Ban Giám hiệu (để b/c);
 • Các Khoa trong Trường;
 • Phòng TCKT;
 • Lưu: ĐT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Hoàng Văn Tân

Có thể bạn quan tâm

All in one