BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 106/KH-CĐGTVTTWIII Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
ĐÓN TÂN HỌC SINH – SINH VIÊN KHÓA 16
VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2022 – 2023

Xem chi tiết kế hoạch đón tân HSSV khóa 16.

Xem lịch sinh hoạt đầu khóa năm học 2022 – 1023

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III xây dựng Kế hoạch đón Tân học sinh – sinh viên khóa 16 và tổ chức Sinh hoạt đầu khóa năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

I. ĐÓN TÂN HỌC SINH – SINH VIÊN KHÓA 16.
   1. Thời gian, địa điểm đón tiếp:
        ♦ Thời gian: 7h15 – 17h ngày 12/8/2022 (Thứ 6).

        ♦ Địa điểm: Hội trường khu giảng đường A – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
   2. Các đơn vị phối hợp thực hiện:
        a. Đoàn thanh niên:
            ♦ Tổ chức phần Khánh tiết (băng rôn, khăn trải bàn, bảng tên đơn vị, nước uống, cơm trưa, loa đài, máy chiếu, bố trí bàn làm việc cho các bộ phận đón tiếp học sinh sinh viên nhập học).

            ♦ Thực hiện tiếp đón và hướng dẫn phụ huynh, học sinh – sinh viên đến làm thủ tục nhập học từ cổng trường và tại Hội trường.
            ♦ Thực hiện đưa phụ huynh, học sinh sinh viên đi tham quan phòng học, nhà xưởng thực hành (nếu có).
           ♦ Nhận giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng của học sinh – sinh viên (nếu có).
        b. Phòng Đào tạo:
            ♦ Định hướng nghề nghiệp.

            ♦ Thống kê danh sách học sinh – sinh viên xét tuyển/trúng tuyển.
            ♦ Tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh – sinh viên.
        c. Phòng Tài chính kế toán:
            Thu các khoản phí như sau:

             ♦ Tiền học phí, tiền khám sức khỏe, thẻ HSSV, đồng phục.
             ♦ Tiền ở Ký túc xá.
        d. Phòng Công tác học sinh – sinh viên:
            ♦ Thu tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

            ♦ Nhận các giấy tờ về chế độ chính sách, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (nếu có).
            ♦ Tiếp nhận học sinh – sinh viên đăng ký ở nội trú Ký túc xá.
        e. Phòng Quản trị hành chính:
Mở cửa, đóng cửa theo thời gian như trên.

            ♦ Đảm bảo công tác an ninh trật tự và vệ sinh chung.

II. TỔ CHỨC TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẦU KHÓA
   1. Mục đích.
Thông tin về Trường và công tác đào tạo của trường.

        ♦ Giúp sinh viên hòa nhập vào môi trường mới (môi trường học tập).
        ♦ Tạo động cơ học tập cho Học sinh sinh viên.
        ♦ Giúp Học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về lựa chọn nghề nghiệp của bản thân.
   2. Thời gian và địa điểm thực hiện.
Thời gian: Từ ngày 15/8 đến 26/8/2022.

        ♦ Đại điểm: Hội trường lớn – Khu giảng đường A.
   3. Nội dung.
     

        Yêu cầu các phòng, khoa được phân công chịu trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch trên.
        Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ về Phòng Đào tạo để kịp thời phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
  – BGH (b/c);

  – Các phòng, khoa;
  – Lưu: ĐT.   

Q. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

ThS. Hoàng Văn Tân

 

Có thể bạn quan tâm

All in one