Thực hiện nội dung công văn 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo về việc học sinh, sinh viên đang theo học hệ Cao đẳng, Trung cấp đang theo học tại trường cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo: >>> nhấp vào đây <<<