Căn cứ đơn thôi không ký hợp đồng thầu mặt bằng Bãi giữ xe ô tô của ông Võ Bã Quý, nhà trường Thông báo:

Nhà trường chấp thuận đơn xin thôi không ký hợp đồng thầu mặt bằng Bãi giữ xe ô tô của ông Võ Bã Quý và sẽ tiến hành thương thảo Hợp đồng với các nhà thầu còn lại, cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây: >>> nhấp vào đây <<<