THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lớp cảm tình Đoàn
“Lớp đoàn viên 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh’’
Năm học 2019 – 2020

     Nhân kỷ niệm chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890– 19/5/2020). Ban chấp hành đoàn trường Cao đẳng GTVT TW III ra thông báo về việc tổ chức Lớp cảm tình Đoàn “Lớp đoàn viên 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh’’  Năm học 2019 – 2020
1. Mục đích:
– Tạo cảm xúc, khơi dậy lòng tự hào đối với các đoàn viên mới được kết nạp; qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu để trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
– Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong các phong trào của đoàn trường tổ chức.
– Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, cũng cố, nâng cao chất lượng tổ chức của Đoàn trường, xây dựng Chi đoàn vững mạnh.
2. Đối tượng:
– Là học sinh, sinh viên Trường Cao Đẳng GTVT TW III trong độ tuổi từ 15 – 30 (Có danh sách kèm theo).
3. Thời gian và địa điểm:
– Bồi dưỡng “Lớp đoàn viên 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh’’ được tổ chức vào lúc 07h30 ngày 19/7/2020 (Chủ nhật). Tại Hội trường Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng GTVT TW III.
     Trên đây là thông báo về việc tổ chức Lớp học cảm tình Đoàn “Lớp đoàn viên 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh’’. Đề nghị các Chi đoàn có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Đặng Thái Thanh

Danh sách kết nạp đoàn viên đợt I năm 2020