THÔNG BÁO
Triệu tập họp Ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2020

     Căn cứ Thông báo số 13-TB/CĐGTVTTWIII, ngày 14/02/2019 về việc Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III năm 2018,
     Căn cứ kết quả xét tuyển Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm,
     Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo triệu tập họp Ứng viên dự xét tuyển viên chức của Trường năm 2020, cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thông báo trình tự, thời gian, quy trình thực hiện xét tuyển Vòng 2 và các nội dung khác liên quan, bốc thăm đề bài giảng vòng 2.
2. Thành phần tham dự: Ứng viên tham dự xét tuyển viên chức năm 2020 ở vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp đã qua xét tuyển tại Vòng 1 (có danh sách kèm theo). Riêng Ứng viên dự xét tuyển ở vị trí Cán sự và Chuyên viên sẽ triệu tập họp sau.
3. Thời gian: 16 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2020.
4. Địa điểm: Hội trường khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; số 73 đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các Ứng viên có tên trong danh sách triệu tập sắp xếp thời gian có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Lưu ý: Ứng viên không tham dự bốc thăm đề bài giảng vòng 2, được coi là bỏ, không tham dự sát hạch vòng 2./.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Vũ Mạnh Hùng

 

Hồ sơ bài giảng bao gồm các nội dung theo thứ tự sau

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN CÁC MÔN/NGHỀ TUYỂN DỤNG