CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
-Tên nghề:         Kế toán doanh nghiệp.
– Mã nghề:          50340310.
-Trình độ đào tạo: Cao đẳng
– Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
– Số lượng môn học đào tạo: 42 môn học.
– Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
Chi tiết chương trình đào tạo:
+ Thời gian của khoá học và thời gian thực học: 2,5 năm tương đương thời gian học tập: 131 tuần, thời gian thực học: 3750 giờ, thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp 80 giờ).
+ Phân bổ thời gian thực học: Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ , thời gian học các môn học đào tạo: 3300 giờ
Các môn học đào tạo:

MH,
Tên môn học, môđun Thời gian đào tạo
LT TH KT Tổng
I Các môn học, mô đun chung 220 200 30 450
MH 01   Chính trị 60 24 6 90
MH 02   Pháp luật 21 7 2 30
MH 03   Giáo dục thể chất 4 52 4 60
MH 04   Giáo dục quốc phòng – an ninh 58 13 4 75
MH 05   Tin học 17 54 4 75
MH 06   Ngoại ngữ (Anh văn) 60 50 10 120
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 743 1572 100 2415
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 290 118 27 435
MH 07   Kinh tế chính trị 40 16 4 60
MH 08   Luật kinh tế 20 8 2 30
MH 09   Kinh tế vi mô 30 12 3 45
MH 10   Anh văn chuyên ngành 40 16 4 60
MH 11   Kinh tế vĩ mô 40 17 3 60
MH 12   Lý thuyết thống kê 30 13 2 45
MH 13   Lý thuyết tài chính tiền tệ 40 16 4 60
MH 14   Lý thuyết kế toán 50 20 5 75
II.2 Các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề 453 1454 73 1980
MH 15   Quản trị doanh nghiệp 40 17 3 60
MH 16   Thống kê doanh nghiệp 30 26 4 60
MH 17   Thuế 30 26 4 60
MH 18   Tài chính doanh nghiệp 70 42 8 120
MĐ 19   Kế toán doanh nghiệp 1 45 67 8 120
MĐ 20   Kế toán doanh nghiệp 2 45 95 10 150
MĐ 21   Kế toán doanh nghiệp 3 45 67 8 120
MĐ 22   Kế toán doanh nghiệp 4 15 126 9 150
MĐ 23   Thực tập nghề nghiệp   185   185
MĐ 24   Phân tích hoạt động kinh doanh 30 26 4 60
MĐ 25   Kế toán quản trị 30 26 4 60
MĐ 26   Kế toán hành chính sự nghiệp 30 40 5 75
MĐ 27   Kiểm toán 30 26 4 60
MĐ 28   Tin học kế toán 13 45 2 60
MĐ 29   Thực tập tốt nghiệp   640   640

Xem tiếp