Sáng nay, ngày 31 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Hiệu bộ – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 – Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII, Báo cáo thời sự tình hình trong và ngoài nước lần 2.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 16-18/5/2019 với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 10 kết thúc, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai để sớm đưa các Nghị quyết vào vào cuộc sống. Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cũng trong Hội nghị này, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải hội thi viết “Tìm hiểu nội dung di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh.