THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình Về nguồn
Tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn
Năm học 2021 – 2022

    Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-CTHSSV ngày 16/5/2022. Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức chương trình về nguồn năm 2022;

    Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm về việc tổ chức chương trình về nguồn cho học sinh, sinh viên như sau:

1. Mục đích:

    – Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.
    – Động viên tinh thần cho cán bộ Đoàn, cán bộ lớp trong toàn trường.
    – Tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, phát huy tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong Nhà trường.

2. Nội dung:

    – Tổ chức chương trình về nguồn tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi – huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

    – Thời gian chương trình về nguồn: Trong ngày 29/5/2022 (Chủ nhật).
    – Thời gian tập trung: 06 giờ 00 phút.
– Địa điểm tập trung: Khu giảng đường A.
– Đối tượng: Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn. Riêng các lớp đi thực tập không tham gia chương trình.

Lưu ý: HSSV tham gia chương trình phải mặc đồng phục theo quy định hoặc áo Đoàn thanh niên (nếu có); mỗi em nộp một bản CMND hoặc CCCD photo (Không cần công chứng).

    – Các Khoa tổng hợp danh sách và CMND hoặc CCCD gửi về Phòng Công tác HSSV trước 16g30 ngày 23/5/2022.

  Nơi nhận:
– Các Phòng, Khoa;
– Giáo viên Chủ nhiệm các lớp;
– Lưu PCTHSSV

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Vũ Mạnh Hùng

Venguon 2022 scaled