THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI VÒNG 1 VÀ THỜI GIAN THI VÒNG 2

          Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi vòng 1 và thời gian thi vòng 2 như sau:
1. Danh sách thí sinh dự thi và kết quả như sau:
– Số thí sinh dự thi môn kiến thức chung: 37 thí sinh, đạt 37/37.
– Số thí sinh dự thi môn ngoại ngữ: 36, đạt 35/36, không đạt 01/36. 01 trường hợp miễn thi.
– Số thí sinh dự thi môn tin học: 36, đạt 36/36. 01 trường hợp miễn thi.
– Số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: 36 thí sinh.
(Có danh sách cụ thể kèm theo)
2. Thời gian nhận phúc khảo:
     Thực hiện theo điểm b, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: Nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử (trang Web) của Trường.
3. Thời gian thi vòng 2 như sau:
– Đối với các vị trí chuyên viên, kế toán viên: thi vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/12/2021 (Thứ ba).
– Đối với các vị trí nhân viên, cán sự: thi vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28/12/2021 (Thứ ba).
– Đối với các vị trí là giảng viên giáo dục nghề nghiệp: bốc thăm bài giảng vào 08 giờ 30 phút, ngày 21/12/2021 (Thứ ba), tại Hội trường khu hiệu bộ. Thi vào ngày 29, 30/12/2021.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021
T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

Vũ Mạnh Hùng

Xem kết quả thi vòng 1