KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019

     Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2019 đối với hệ Cao đẳng nghề Khóa 10, hệ Trung cấp nghề Khóa 10 và khóa 11 như sau:

Ngày thi Môn thi Buổi thi
22/7/2019 Chính trị (dành cho HSSV hệ cao đẳng khóa 10, hệ trung cấp khóa 10 và khóa 11 vắng, rớt đợt trước) Sáng
23/7/2019 Lý thuyết nghề Sáng
Từ 24/7/2019 đến 26/7/2019 Thực hành nghề Cả ngày

 *Thời gian:    – Buổi sáng: bắt đầu 7h30’
                        – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2019. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2019
 HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Vũ Đức Thiệu