Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trường Cao đẳng phối hợp cùng Suzuki đã tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe mô tô an toàn đợt 2 năm 2019 cho gần 2.000 HSSV trong toàn trường trong 02 ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2019.
Một số hình ảnh tại ngày tập huấn: