Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã phối hợp cùng Head Phát Tiến – Honda tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT và Hội thi kỹ năng lái xe an toàn Đợt 1 năm 2019 bao gồm các nội dung:
– Phổ biến, thi luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn bằng mô hình trên máy.
– Thi thực hành kỹ năng lái xe an toàn và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông.
– Thay nhớt xe Honda miễn phí.
Một số hình ảnh: