KẾ HOẠCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 15 VÀ VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 13

Ngày Môn thi Các lớp Phòng thi Ghi chú
I.                   TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 15
11/09/2023 Sáng Chính trị TC15ĐCN

TC15KTL

TC15CK

TC15KT

Vắng rớt khóa trước

HTA
12/09/2023 Sáng Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp TC15ĐCN

TC15KTL

TC15CK

TC15KT

Vắng rớt khóa trước

HTA
13/09/2023 Sáng Thực hành nghề sử dụng phần mềm kế toán TC15KT

TC13KT

305
14/09/2023 Sáng Thực hành nghề chứng từ sổ sách kế toán TC15KT

TC13KT

102
13/09/2023 đến 15/09/2023 Cả ngày Thực hành nghề nghiệp Các lớp thi

thực hành nghề

Vắng rớt khóa trước

Xưởng thực hành các khoa
II.               VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 13
11/09/2023 Sáng Toán TC13VH

TC11VH

HTHB
Chiều HTHB
12/09/2023 Sáng Văn HTHB
Chiều Hóa HTHB

*Thời gian:  – Buổi sáng: bắt đầu 07h30’

                        – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’

*Ghi chú: – HSSV đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân.

                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 8  năm 2023

                                                                                   HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

                                                                                                               

                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                 Vũ Mạnh Hùng

Có thể bạn quan tâm

All in one