Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023 

THÔNG BÁO
Về việc học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông

     Căn cứ Thông báo số 353/TB-CĐGTVTTWIII ngày 14/11/2023 của Trường Cao đẳng GTVT TW III về việc tuyển sinh lớp học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông;
     Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương III thông báo học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông như sau:

 1. Đối tượng:
    Học sinh hệ Trung cấp khóa 15 và các khóa trước nếu có nhu cầu.
 2. Thời gian học:
    Bắt đầu từ ngày 02/01/2024(Thời khóa biểu lớp học sẽ thông báo trên trang Web của Trường chậm nhất ngày 29/12/2023).
 3. Tên lớp:
    TC15VH
 4. Địa điểm học:
  + Tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III
  + Địa chỉ: Số 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
  + Phòng học: Được ghi cụ thể trong thời khóa biểu lớp học.

Yêu cầu Trưởng Phòng, Khoa có liên quan phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

 • HĐT, BGH (để b/c);                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • Các Khoa trong Trường;
 • TCKT;
 • Lưu: ĐT.

                                                                                                   Vũ Mạnh Hùng

Có thể bạn quan tâm

All in one